Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
14/11/2023
Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1000/BC-STTTT kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2023.
14/11/2023
Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 832/BC-STTTT kết quả thực hiện Kế hoạch số 2088/KH-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
07/09/2023
Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1157/BC-STTTT đánh giá tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.
28/08/2023
Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1123/BC-STTTT kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã họi 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.
25/08/2023
Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1115/BC-STTTT đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Tiểu dụ án – Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
17/08/2023
Ngày 17/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 1068/BC-STTTT về Tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 34/2016/NĐ-CP.
19/07/2023
Ngày 19 tháng 7 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 935/BC-STTTT tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị.
14/07/2023
Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 912/BC-STTTT công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm 2023.
06/07/2023
Ngày 06 tháng 7 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-STTTT kiểm tra hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp.
17/03/2023
Ngày 10/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 16/QĐ-STTTT về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.
09/11/2022
Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 1033/BC-STTTT kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2022.
31/10/2022
Ngày 29 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 124/BC-STTTT kết quả triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
19/10/2022
Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1052/STTTT-BCVTCNTT về tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.
19/10/2022
Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1195/STTTT-BCVTCNTT về việc hướng dẫn các chỉ tiêu thuộc tiêu chí ngành thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
123456
Previous Page 1-15 Next Page