Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
Không có dữ liệu.
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/08/2022
2 Xin góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/07/2022
3 Xin ý kiến dự thảo Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/09/2021
4 Xin ý kiến Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/07/2021
5 Xin ý kiến dự thảo Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/03/2021
6 Xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/07/2020
7 Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/08/2019
8 Dự thảo Quy chế “Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/07/2019
9 Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/07/2019
10 Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2018
11 Dự thảo Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2018