Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 07/2021/QĐ-UBND 09/04/2021 Ban hành quy định kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
2 20/2020/QĐ-UBND 13/08/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyêndùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBNDngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
3 40/2019/QĐ-UBND 16/10/2019 Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
4 30/2019/QĐ-UBND 30/08/2019 Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
5 29/2019/QĐ-UBND 30/08/2019 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
6 19/2019/QĐ-UBND 31/07/2019 Ban hành quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
7 32/2018/QĐ-UBND 04/09/2018 Vv ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
8 27/2018/QĐ-UBND 17/08/2018 Vv ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
9 28/2018/QĐ-UBND 17/08/2018 Vv ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
10 23/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính, mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
11 16/2016/QĐ-UBND 22/06/2016 Ban hành quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
12 12/2015/QĐ-UBND 27/05/2015 Ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông, truyền hình tại các phường, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
13 08/2010/QĐ-UBND 09/04/2010 Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
14 20/2007/QĐ-UBND 31/12/2007 Ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành.​ UBND tỉnh