Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản hướng dẫn  
14/09/2019
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 3001/BTTTT-CATTT hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước.
27/07/2018
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 09/02/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ triển khai chữ ký số và hạ tầng khoá công khai cho các cơ quan nhà nước, ngày 26/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 94/STTTT-BCVTCNTT về việc hướng dẫn quy trình ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
1234
Previous Page 1-15 Next Page