Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kết quả triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 29 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 124/BC-STTTT kết quả triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Xem chi tiết tại đây BC ket qua QD 146.pdfTin liên quan