Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
22/03/2023
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành các văn bản: Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020, trong đó phân công, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức; Công văn số 1592/UBND-NN&TNMT ngày 19/6/2017 yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành, tổ chức đoàn thể và Nhân dân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xác định rõ người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc lĩnh vực, địa phương mình quản lý. Riêng đối với địa phương có rừng là huyện Kim Bảng và Thanh Liêm, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh quy định về bảo vệ rừng, tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nếu vi phạm khu bảo tồn.
24/02/2023
Ngày 01/02/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương.
28/12/2022
Ngày 26/12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1535/KH-STTTT về cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.
10/12/2022
Ngày 06/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định số 2254/QĐ-BTTTT.
29/11/2022
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về thực hiện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tác dụng thiết thực của việc xây dựng "Khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự".
24/11/2022
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Cơ quan gồm: 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 26 người. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động sáng tạo và đoàn kết đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Tình hình an ninh trật tự trong cơ quan những năm qua cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, đời sống của cán bộ công chức, viên chức, lao động được cải thiện. Năm 2022, Sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, nhận thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong toàn cơ quan được nâng lên. Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và quân sự địa phương được chú trọng thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở, có chiều sâu, nề nếp, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
18/11/2022
Ngày 16/11/2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay công chức, viên chức của một số sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.
15/11/2022
Ngày 31/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
28/01/2022
Sáng ngày 28/01/2022 (26 tháng Chạp), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị gặp mặt và giao nhiệm vụ trực Tết Nhâm Dần 2022.
23/05/2021
Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin vô tuyến điện, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các tần số lạ, tần số gây can nhiễu, các nguồn phát chèn sóng hệ thống truyền thanh cơ sở làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 12/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã thành lập Đoàn Kiểm soát tần số vô tuyến điện để thực hiện kiểm soát tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19/05/2021
Ngày 19/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 457/STTTT-TTBCXB về việc chỉ đạo tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
03/05/2021
Thực hiện Công văn số 1017/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 02/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 387/STTTT-BCVTCNTT về việc chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng".
03/05/2021
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 02/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 388/STTTT-TTBCXB về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
123
Previous Page 1-15 Next Page