Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
2 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
3 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
5 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
6 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
7 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
8 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
9 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
10 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
11 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
12 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
13 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
14 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
15 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
16 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
17 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
18 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
19 Xác nhận đăng ký hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
20 Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
21 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
22 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
23 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
24 Cho phép họp báo trong nước (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
25 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
26 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
27 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp(địa phương) Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
28 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
29 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
30 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page