Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung  
14/03/2018
Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh Hà Nam đã thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quản lý báo chí và xuất bản của Sở Văn hoá - Thông tin tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2008. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 2008. Theo đó, Sở có 06 phòng: Phòng Báo chí và Xuất bản, Phòng Bưu chính, Viễn thông, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra sở, Văn phòng sở và 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.