Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 1677/KH-UBND ngày 28/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1147/STTTT-TTBCXB ngày 01/9/2023 về tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 1677/KH-UBND ngày 28/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025… nhằm tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Tuyên truyền về kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các địa phương, đơn vị.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện./


Tin liên quan