Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn các chỉ tiêu thuộc tiêu chí ngành thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Hướng dẫn các chỉ tiêu thuộc tiêu chí ngành thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1195/STTTT-BCVTCNTT về việc hướng dẫn các chỉ tiêu thuộc tiêu chí ngành thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Xem chi tiết tại đây CV 1195.pdf
Tin liên quan