Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
Ngày 19 tháng 7 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 935/BC-STTTT tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị.
Xem chi tiết tại đây 935.pdf
Tin liên quan