Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 06 tháng đầu năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 06 tháng đầu năm 2023
Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 912/BC-STTTT công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm 2023.
Xem chi tiết tại đây 912.pdf
Tin liên quan