Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
08/02/2023
Ngày 03/02/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2023.
02/02/2023
Ngày 27/01/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 (theo Quyết định số 69/QĐ-BTTTT).
25/10/2022
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Công văn số 1195/STTTT-BCVTCNTT ngày 19/10/2022 về việc hướng dẫn các chỉ tiêu thuộc tiêu chí ngành Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
11/10/2017
Ngày 29/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
11/10/2017
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.
25/07/2016
Nghị định này bãi bỏ các quy định triển lãm ảnh tại Chương IV quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ
16/06/2015
Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 27/5/2015 ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông, truyền hình tại các phường, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
02/07/2014
Ngày 31 tháng 12 năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành.
30/05/2014
Ngày 30 tháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
07/01/2013
Ngày 09 tháng 4 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam
12
Previous Page 1-15 Next Page