Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2088/KH-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-C...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2088/KH-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 832/BC-STTTT kết quả thực hiện Kế hoạch số 2088/KH-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Xem chi tiết tại đây 832.pdf
Tin liên quan