Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023
Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1123/BC-STTTT kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã họi 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.
Xem chi tiết tại đây 
Tin liên quan