Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Bộ máy tổ chức  
16/12/2019
Ngày 16/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 931/QĐ-STTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.