Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Tiểu dụ án – Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Tiểu dụ án – Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1115/BC-STTTT đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Tiểu dụ án – Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Xem chi tiết tại đây BC danh gia Tieu du an Giam ngheo.pdf
Tin liên quan