Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin phát triển ngành  
01/02/2023
Năm 2022, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã đã sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh. Các văn bản đến và đi đều được xử lý theo quy trình và thực hiện ký số, gửi, nhận qua mạng theo quy định.
13/01/2023
Chiều ngày 13/01/2023, chính quyền và Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2023.
07/01/2023
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 1540/KH-STTTT về việc triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16/12/2022
Ngày 14/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3397/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023.
10/12/2022
Năm 2022, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Một số kết quả nổi bật như: Công tác quản lý, cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đi vào nền nếp; giao doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại địa phương; hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam.
28/11/2022
Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp.
28/11/2022
Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông; tích cực tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
18/11/2022
Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 07 cuộc thanh tra, kiểm tra (02 cuộc thanh tra, 05 cuộc kiểm tra) đối với 63 lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
14/11/2022
Ngày 04/11/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2985/KH-UBND về việc thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
13/11/2022
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.
13/11/2022
Ngày 04/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.
07/11/2022
Nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát huy sáng kiến mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Công văn số 918/UBND-KGVX ngày 06/4/2022 về việc thí điểm triển khai Tổ CNSCĐ tại thôn, tổ dân phố, Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện triển khai mô hình Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh.
17/10/2022
Ngày 14/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1177/STTTT-BCVTCNTT về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022.
20/09/2022
Ngày 19/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về hoạt động in và phát hành.
18/07/2022
Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo kết quả và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022 và những năm tiếp theo (Thông báo số 1691/TB-VPUB ngày 27/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh), ngày 15/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 796/STTTT-BCVTCNTT về việc nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page