Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
24/10/2023
Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-STTTT về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông.
18/10/2023
Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-STTTT về công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023.
13/02/2023
Thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023.
21/10/2022
Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 77/QĐ-STTTT công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022.
01/11/2021
Trên địa bàn tỉnh Hà Nam có trên 200 đại lý Internet điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động. Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phải cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các hộ kinh doanh trên địa bàn chưa có phần mềm quản lý. Việc này tiến hành độc lập không qua phòng Văn hóa và Thông tin nên Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố không nắm bắt được thông tin, còn hạn, hết hạn, chưa cấp để đôn đốc, cấp giấy chứng nhận mới, gia hạn. Phòng Văn hóa và Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông khi muốn kiểm tra, nắm thông tin về tình hình đại lý phải đi đến đại lý rà soát, khảo sát tốn nhiều thời gian công sức, không hiệu quả.
15/10/2021
Ngày 14/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 44/QĐ-STTTT về công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021.
08/11/2017
Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và truyền thông Hà Nam đã không ngừng lao động sáng tạo, chú trọng thực hiện công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Hàng năm Sở luôn có những sáng kiến mới được áp dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
12
Previous Page 1-15 Next Page