Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

15/06/2021
Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 10/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1416/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
20/05/2021
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Nam về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) giai đoạn 2021 - 2025, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Kế hoạch số 446/KH-STTTT ngày 17/5/2021 và tổ chức thực hiện trong toàn sở.
30/01/2021
Ngày 25/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Kế hoạch số 72/KH-STTTT về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021.
09/06/2020
Ngày 28/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 490/KH-STTTT về việc thực hiện các chỉ số thành phần trong chỉ số “Quản trị điện tử” để cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Hà Nam năm 2020.
12/05/2020
Ngày 07/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 407/STTTT-BCVTCNTT về thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
06/05/2020
Thực hiện Kế hoạch số 920/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-STTTT ngày 16/4/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
27/09/2019
Ngày 24/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 644/KH-STTTT về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 với mục tiêu: Đảm bảo 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được quản lý trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản gửi, nhận trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử được sử dụng chữ ký số của cơ quan và chữ ký số của cá nhân các lãnh đạo sở là: 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ (@hanam.gov.vn) là: 100%; tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở được công khai trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; Cổng Thông tin điện tử là: 100%; tỷ lệ bộ hồ sơ đăng ký trực tuyến đảm bảo tối thiểu là: 10%.
08/08/2019
Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch số 2172/KH-UBND ngày 26/7/2019 về thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.
01/08/2019
Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2141/KH-UBND thực hiện tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
123
Previous Page 1-15 Next Page