Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa...

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam
Ngày 18/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam