Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
09/06/2020
Ngày 28/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 490/KH-STTTT về việc thực hiện các chỉ số thành phần trong chỉ số “Quản trị điện tử” để cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Hà Nam năm 2020.
09/11/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.
12/05/2020
Ngày 07/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 407/STTTT-BCVTCNTT về thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.