Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệ...

Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2021-2025
Ngày 06 tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 989/KH-STTTT về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2021-2025.
Xem chi tiết tại đây KH 989.pdf