Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025
Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 960/KH-STTTT đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025.
Xem chi tiết tại đây KH 960.pdf