Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin
Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1074/KH-STTTT triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin.
Xem chi tiết tại đây 1074.pdf