Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023
Ngày 14/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 293/KH-STTTT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.
Xem chi tiết tại đây Ke hoach thuc hien Nghi quyet so 01.pdf