Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng, chống tham nhũng  
21/02/2023
Ngày 20/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 179/KH-STTTT về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023.
17/01/2023
Ngày 16/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 61/KH-STTTT về Ccng tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.
21/09/2022
Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 1062/BC-STTTT kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022.
24/02/2022
Ngày 23/02/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 198/KH-STTTT về tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022
18/02/2022
Ngày 17/02/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 178/KH-STTTT về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022
19/01/2022
Ngày 19/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 72/KH-STTTT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
17/06/2019
6 tháng đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).
123
Previous Page 1-15 Next Page