Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng, chống tham nhũng  
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Ngày 16/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 61/KH-STTTT về Ccng tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.
Xem chi tiết tại đây KH 61 ve PCTN TC- 2023.pdf