Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông

Phòng, chống tham nhũng Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn  
Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông
Xem chi tiết: Quyết định, Quy chế.