Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng, chống tham nhũng  
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022
Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 1062/BC-STTTT kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022.
Xem chi tiết tại đây BC 1062.pdf