Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng, chống tham nhũng  
Tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022
Ngày 23/02/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 198/KH-STTTT về tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022
Xem chi tiết tại đây Ke hoach PBGDPL PCTN 2022.pdf