Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 02/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 388/STTTT-TTBCXB về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi, kịp thời, dễ hiểu về tình hình diễn biến dịch; các quy định, biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly y tế nhất là cách ly tại nhà, nơi cư trú. Tuyên truyền kịp thời kết quả phòng, chống dịch. Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch các cấp. Tuyên truyền về các hình thức xử phạt theo quy định; kết quả xử lý vi phạm liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên Smartphone.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương. Chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 381/STTTT-TTBCXB ngày 30/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện chủ trì thực hiện báo cáo kết quả tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo kết quả tuyên truyền theo quy định để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông./.​