Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)
Lĩnh vực TTHC Bưu chính
Cơ quan giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông
Nội dung

Mã thủ tục: 1.003687.000.00.00.H25

Số quyết định: 1875/QĐ-UBND

Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực: Bưu chính

Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính theo quy định và nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

- Sau khi hồ sơ được tiếp nhận Sở Thông tin và Truyền thông cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

- Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép bưu chính mới.

- Các thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

Trực tuyến04 Ngày làm việc

Phí : 750.000 Đồng (Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép)

Phí : 2.750.000 Đồng (Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh)

Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;


Mẫu giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.docx

Bản chính: 1
Bản sao: 0


 

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

 

 

Bản chính: 0
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Giấy phép bưu chính

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

49/2010/QH12

 

Luật 49/2010/QH12

 

17-06-2010

 

Quốc Hội

47/2011/NĐ-CPNghị định 47/2011/NĐ-CP17-06-2011Chính phủ
291/2016/TT-BTCThông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính15-11-2016Bộ Tài chính
25/2020/TT-BTCThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2016-TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính04-04-2020Bộ Tài chính
25/2022/NĐ-CPNghị định 25/2022/NĐ-CP12-04-2022Chính phủ
882/QĐ-BTTTTQuyết định số 882/QĐ-BTTTT10-05-2022Bộ Thông tin và Truyền thông

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.