Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)
Lĩnh vực TTHC Xuất bản in và Phát hành
Cơ quan giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông
Nội dung

Mã thủ tục: 1.008201

Số quyết định: 612/QĐ-UBND

Tên thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Cấp thực hiện: Cấp tỉnh

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực: Xuất bản, In và Phát hành

Trình tự thực hiện:

- Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi: Di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương; Thành lập hoặc giải thể chi nhánh trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính; Thành lập hoặc giải thể chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không đặt trụ sở chính, Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm bị mất, bị hư hỏng, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở phát hành) có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Sở.

- Khi có một hoặc nhiều thay đổi quy định như trên, cơ sở phát hành xuất bản phẩm phải gửi văn bản thông báo đến Sở; trường hợp cơ sở phát hành xuất bản phẩm có văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm, Sở tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không xác nhận đăng ký lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

03 Ngày làm việc

 

Không có 

 

Nộp trực tiếp

Trực tuyến03 Ngày làm việcKhông có Nộp trực tuyến
Dịch vụ bưu chính03 Ngày làm việcKhông có Nộp qua dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ:

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

Đơn đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Mẫu số 35- Đơn ĐNĐK Đk lại HĐPH.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh (a). Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành có quốc tịch nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (b) Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bảo sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp (c) Bản chính: 0
Bản sao: 1
trừ trường hợp khi đã hoàn thành việc liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ sở phát hành xuất bản phẩm không phải nộp thành phần hồ sơ quy định tại mục a,b,c. Bản chính: 0
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS: Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Căn cứ pháp lý:

 

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

19/2012/QH13

 

Luật Xuất bản

 

20/11/2012

 

Quốc hội

 

195/2013/NĐ-CP

 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

 

21/11/2013

 

Chính phủ

 

01/2020/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

 

07/02/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông
23/2023/TT-BTTTTThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản31/12/2023Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Không có thông tin​