Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yế...

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 920/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-STTTT ngày 16/4/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Theo Kế hoạch, để nâng cao xếp hạng chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin; nhóm chỉ số Hạ tầng công nghệ thông tin; nhóm chỉ số Công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình kinh doanh; nhóm chỉ số Công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình của tổ chức sở cần triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tăng cường phát triển, dùng chung cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt; phủ sóng mạng 3G, 4G rộng khắp toàn tỉnh, cung cấp đường truyền Internet đến tận thôn xóm. Tạo điều kiện, hướng dẫn các doanh nghiệp phát triển hạ tầng mạng lưới và sản xuất, kinh doanh theo đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật; Trang bị hệ thống máy chủ, thiết bị mạng và các thiết bị khác để đảm bảo cài đặt các hệ thống phần mềm, lưu trữ các cơ sở dữ liệu tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Trang bị và nâng cấp các máy trạm cấu hình thấp và hệ thống mạng LAN của các cơ quan để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn; Xây dựng, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam phiên bản 2.0.

2. Vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: Đảm bảo vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt ổn định; Thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịp thời, đầy đủ, chính xác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tích hợp, đồng bộ các dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND  ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam; Đẩy mạnh triển khai việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Đào tạo, tập huấn sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

3. Đảm bảo hoạt động hiệu quả Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam:  Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và đánh giá kết quả việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm tăng cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, hỗ trợ để các doanh nghiệp chủ động tham gia Chuyên mục Hỏi - Đáp trên cổng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng và kịp thời nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan nhà nước; Thu thập, biên tập tin, bài cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh: các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; cơ chế chính sách xúc tiến đầu tư; quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư, thông tin về đấu thầu, mua sắm công; tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp...; hoạt động của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị và nhân dân trong tỉnh; thông tin về chính sách xã hội, việc làm... Đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan cung cấp thông tin về hoạt động của ngành và trả lời đầy đủ câu hỏi trên Chuyên mục Hỏi - Đáp.

4. Tổ chức duy trì, nâng cấp và ứng dụng tốt các hệ thống thông tin phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh qua mạng: Đẩy mạnh thực hiện xử lý, điều hành trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan theo quy trình khép kín, đảm bảo liên thông 04 cấp chính quyền theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;  Thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin, giải quyết công việc của cơ quan theo quy định; Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đảm bảo tốc độ gửi, nhận nhanh hơn; truy cập thuận tiện hơn; Xây dựng và triển khai hiệu quả các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ hiệu quả công việc chuyên môn tại các cơ quan; tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh; Tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử, đảm bảo 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng văn bản điện tử.

5. Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông: Tham mưu xây dựng các quy định và có cơ chế khuyến khích nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông.

6. Tuyên truyền, phổ biến: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động liên quan đến công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh để cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện; Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện tiếp sóng chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương; yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền về nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài truyền thanh cấp huyện./.