Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp...

Thông tin phát triển ngành  
Đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi); Căn cứ Công văn số 2181/BTTTT-BC ngày 09/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công văn số 2652/CVT-PTHT ngày 23/6/2023 của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ Kỳ thi, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 817/STTTT-BCVTCNTT ngày 26/6/2023, Công văn số 820/STTTT-BCVTCNTT ngày 27/6/2023 về việc đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh thực tốt các nhiệm vụ: Ưu tiên chuyển, phát các công văn, tài liệu, công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp… và ngược lại để phục vụ Kỳ thi; Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, thí sinh…) sử dụng các dịch vụ bưu chính phù hợp để chuyển phát giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh…; Đảm bảo an toàn, chính xác tại tất cả các công đoạn trong quá trình chấp nhận, vận chuyển và phát các tài liệu liên quan đến đề thi, giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh... Xây dựng phương án giải quyết khẩn cấp đối với những trường hợp mất, thất lạc, chậm trễ các tài liệu có liên quan nêu trên; Thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và bảo đảm hạ tầng bưu chính phục vụ Kỳ thi.

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực tốt các nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ Kỳ thi; Đảm bảo dung lượng đường truyền, băng thông kết nối đảm bảo lưu thoát lưu lượng, không bị nghẽn mạng; sẵn sàng các phương án ứng phó sự cố, ứng cứu thông tin nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tra cứu thông tin về Kỳ thi của các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh; Sẵn sàng các phương án ứng cứu lẫn nhau (roaming, chia sẻ và sử dụng chung hạ tầng viễn thông …) khi có yêu cầu từ các doanh nghiệp viễn thông trên cùng địa bàn để đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống; Phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật về Kỳ thi.​
Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, đồng thời nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023./.

Thùy Linh