Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí

Thông tin phát triển ngành  
Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí
Ngày 02/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 951/QĐ-BTTTT về Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.
Xem chi tiết tại đây Quyet dinh.pdf