Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ng...

Thông tin phát triển ngành  
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Trong thời gian qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nội dung của Nghị quyết số 53/NQ-CP.

Đồng thời, các cơ quan tập trung tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, cả khu vực công cũng như khu vực tư để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; kịp thời nêu gương những tổ chức, cá nhân điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền khoảng 70 tin, bài trên cổng và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền ngày càng phát huy hiệu quả, sở tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nội dung của Nghị quyết số 53/NQ-CP nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Đồng thời tuyên truyền về các nội dung này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh./.

T.D​