Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thông tin phát triển ngành  
Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Ngày 02/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 997/KH-STTTT triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Xem chi tiết tại đây KH trien khai thuc hien NĐ số 13.pdf