Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Ngày 09/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 81/QĐ-STTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản