Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
09/11/2022
Ngày 09/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 82/QĐ-STTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
09/11/2022
Ngày 09/11/2022, Sở Thông và Truyền thông ban hành Quyết định số 79/QĐ-STTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông
09/11/2022
Ngày 09/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 83/QĐ-STTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin
09/11/2022
Ngày 09/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 81/QĐ-STTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản