Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo sở  
​THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Đồng chí Vũ Tiến Tiệp - Giám đốc Sở 

 ​
z5148161877116_42030cd9eb14bd474966b53b88a5c041.jpg

 

   Sinh ngày: 27/12/1981

    Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn hóa học

    Trình độ chính trị: Cao cấp    

    Điện thoại: 0914.013.883

    Email: vutientiep@hanam.gov.vn

    Quê quán: xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam


Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chung của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông; Là chủ tài khoản của Sở.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Tổ chức, cán bộ;

+ Kế hoạch Tài chính;

+ An ninh - quốc phòng, quân sự;

+ Pháp chế;
+ Cải cách hành chính;

+ Thi đua - khen thưởng, kỷ luật;

+ Công tác Quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đầu tư xây dựng của ngành;

+ Các chương trình mục tiêu quốc gia;

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng của tỉnh theo phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chủ tịch các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở: Thi đua - khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng lương, Quy chế dân chủ, các Ban chỉ đạo khác khi cần thiết theo quy định của pháp luật.

2. Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở 

 

 

    Sinh ngày 16/10/1973

    Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

    Trình độ chính trị: Cao cấp

     Điện thoại: 0226.3887073

     Email: nguyenduccuong@hanam.gov.vn

     Quê quán: xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định


Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo:

+ Lĩnh vực Báo chí; Xuất bản, in, phát hành; Phát thanh, truyền hình; Quảng cáo;

+ Lĩnh vực Bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; Công nghiệp công nghệ thông tin; An toàn thông tin mạng;

+ Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại, Thông tin cơ sở;

+ Quản trị, vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm điều hành thông minh tỉnh và các công việc chuyên môn thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

+ Thực hiện thẩm định các nội dung hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt theo thẩm quyền (không bao gồm các dự án do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam làm chủ đầu tư);

+ Thực hiện các nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về dịch vụ công trong lĩnh vực Thông tin Truyền thông, dịch vụ sự nghiệp công về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam;

- Theo dõi, phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh;

Công tác thông tin và truyền thông của 06 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Hội đồng, Tổ chuyên gia của Sở, của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Giám đốc Sở.

- Phụ trách Văn phòng về công tác tổng hợp, báo cáo; văn thư lưu trữ; an ninh trật tự, an toàn cơ quan; giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng thẩm quyền của Sở và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở

 
8248003e757fa221fb6e.jpg

 

    Sinh ngày 19/8/1976

    Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công nghệ thông tin​

    Trình độ chính trị: Cao cấp

    Điện thoại: 0912.184.444 

    Email: phamminhthang@hanam.gov.vn

    Quê quán: Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh​Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo:

+ Một số các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

+ Thực hiện quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong phạm vi quản lý; theo dõi, đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong nội bộ của tỉnh, đầu mối tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; điều phối kết nối chia sẻ dữ liệu, hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị kết nối ra ngoài phạm vi của tỉnh; xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, cập nhật danh mục các cơ sở dữ liệu thuộc địa phương quản lý; tổ chức triển khai, xây dựng, vận hành và duy trì cổng dữ liệu và hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ của tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

+ Thực hiện triển khai các nội dung thuộc Đề án 06 Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh.

+ Theo dõi, tham mưu, rà soát, báo cáo các nhiệm vụ trước khi Giám đốc Sở quyết định về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Hội đồng, Tổ chuyên gia của Sở, của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Giám đốc Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.Tin liên quan