Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Bộ máy tổ chức Đơn vị trực thuộc  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Ngày 16/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 931/QĐ-STTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Xem chi tiết tại đây QD 931.pdf