Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các nội dung liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin

Bộ máy tổ chức Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các nội dung liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin