Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày 09/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 82/QĐ-STTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
Xem chi tiết tại đây QD-CNNV-Thanh-tra-so-2022(hc).pdf