Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 


Số:         /QĐ-STTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nam, ngày        tháng  9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn                                                             của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

 


GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản và chánh Văn phòng sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản là phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp giám đốc sở thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành); thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo (trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham mưu dự thảo các quy hoạch, kế hoạch; quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về: báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở.

2. Tham mưu dự thảo các văn bản hành chính do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành về: báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo; sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3. Về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn)

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn;

b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của tỉnh;

c) Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;

d) Tham mưu trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; tham mưu trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham mưu đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của tỉnh;

e) Tham mưu cho phép các cơ quan báo chí của trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn;

g) Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;

h) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Về xuất bản, in và phát hành

a) Tham mưu cấp, thu hồi: Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại địa phương; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại địa phương;

c) Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

d) Chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do tỉnh cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

đ) Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản in và phát hành tại địa phương theo thẩm quyền;

e) Phối hợp tạm đình chỉ hoạt động in sản phẩm in hoặc đình chỉ việc in sản phẩm in đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

g) Phối hợp thực hiện việc tiêu hủy sản phẩm in vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Về thông tin đối ngoại

a) Tham mưu thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn;

b) Tham mưu cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại địa phương theo quy định của pháp luật.

6. Về thông tin cơ sở

a) Tham mưu dự thảo các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;

b) Tham mưu xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn;

c) Tổ chức nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn;

d) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở cho công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

7. Về thông tin điện tử

Tiếp nhận, thẩm định và tham mưu cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

8. Về quảng cáo

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền;

b) Phối hợp giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền.

9. Về sở hữu trí tuệ

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn;

b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực phụ trách đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

11. Tham mưu quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về báo chí, xuất bản theo các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

13. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo; sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

14. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

15. Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra thông tin báo chí phê bình các cơ quan, tổ chức, cá nhân của tỉnh.

16. Biên tập tin, bài đăng Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

17. Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin mới trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành.

18. Tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức giao ban báo chí định kỳ; định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc sở giao.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 13/QĐ-STTTT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Báo chí và Xuất bản.

Chánh Văn phòng, trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo sở;

- Như Điều 3;

- Lưu:VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Nguyệt Tú

 

SO 288 QD STTTT.pdf