Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
10/04/2023
Ngày 04/4/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021 - 2025, theo Quyết định số 2119/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2021 (kèm theo Quyết định số 531/QĐ-BTTTT).
08/11/2022
Ngày 31/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
09/11/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.