Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ...

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Ngày 31/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Thông tư này.

Xem chi tiết Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT tại đây! 15 2022 TT BTTTT Mang buu chinh.pdf

​