Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021 - 2025, theo Quyết định ...

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021 - 2025, theo Quyết định số 2119/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2021
Ngày 04/4/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021 - 2025, theo Quyết định số 2119/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2021 (kèm theo Quyết định số 531/QĐ-BTTTT).
Xem chi tiết tại đây 531QD.PDF