Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

03/09/2020
Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1321/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
04/01/2017
Ngày 21 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2097/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone tại Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
24/08/2014
Ngày 19/5/2009, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch Phát triển báo in tỉnh Hà Nam đến năm 2020.
24/08/2014
Ngày 14/2/2007, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.
05/08/2014
Ngày 26/12/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020.
24/01/2014
Ngày 22/01/2014, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.